TV
  Projector
  Visualizer
  Interactive Board
  Projection Screen
  Conference Systems
  Software
 
Home > Products > Software
 
V check in
• โครงสร้างของระบบพัฒนาเป็น Web-Based
• การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
• การบริการแบบ Online
• ระบบออกแบบให้สามารถใช้งานง่าย ไม่ซ้ำซ้อน
Web Library
• ระบบทำงานในรูปแบบเว็บไซต์
• ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบันตลอดเวลา
• ระบบมีการแบ่งแยกสิทธิ์ออกจากกัน
• ระบบสามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ
• ออกแบบตามมาตรฐานห้องสมุด